FAQ

Vind jouw antwoord terug in de veelgestelde vragen. 

Algemeen

Wat is Unpaid?

Unpaid is een vernieuwend digitaal platform, ontwikkeld door advocaten, gerechtsdeurwaarders en IT-experts. Onbetaalde factuur? Vul je gegevens in op onze website, en wij zorgen ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Unpaid is ontwikkeld door en voor ondernemers. Up-to-date juridische expertise combineren we met een neus voor digitale innovatie. Op die manier willen we de noden van onze klanten altijd een stapje voor blijven.

Dat bleef niet onopgemerkt. Bij de lancering van onze dienst in 2017 won Unpaid meteen de Financial Times Most Innovative Lawyers award. In 2019 voegden we daar ook de Credit Management Innovation Award aan toe.

.

Wat is er bijzonder aan de nieuwe procedure Invorderingen onbetwiste schuldvorderingen?

Met deze nieuwe procedure kan je als onderneming een betaling afdwingen voor niet-geprotesteerde onbetaalde facturen zonder daarvoor eerst via een rechter te gaan. Dit wil zeggen dat je met een minimum aan kosten en inspanning, jouw factuur op heel korte termijn kan innen. Bovendien worden al de kosten gerecupereerd via de schuldenaar. Je ontvangt dus in principe steeds het volledige verschuldigde factuurbedrag plus het voorschot dat je betaalde aan Unpaid en de gerechtsdeurwaarder.

Kan ik een eigen referentienummer toevoegen aan mijn dossier?

Dat kan. Er is ruimte om een eigen code van maximaal 20 karakters toe te voegen. Deze code zal worden meegenomen in alle communicatie met betrekking tot dat dossier. Hierdoor zal je makkelijk intern kunnen bepalen over welk dossier het gaat. Bovendien kan je in onze klantenomgeving ook zoeken op deze code waardoor je steeds snel elk door jou gewenst dossier terugvindt.

Voordelen

Waarom zou ik Unpaid gebruiken?

Onbetaalde facturen hebben een zware impact op de liquiditeit van jouw bedrijf. Je hebt een dienst geleverd of een werk uitgevoerd en hebt dus recht op een correcte betaling van jouw facturen. Via Unpaid.be kan je met minimale inspanningen jouw onbetaalde niet-geprotesteerde facturen laten innen, zonder een afspraak te moeten maken met een advocaat of te moeten wachten op een uitspraak van de rechtbank. De kosten zijn bovendien zo laag dat je wel gek moet zijn om hier geen gebruik van te maken.

Wat zijn mijn voordelen?

 1. Een eenvoudig online platform waar je alles zelf kan ingeven op het moment dat het jou past.
   
 2. Een snelle, eenvoudige én juridische invorderingsprocedure zonder dat je via een advocaat of rechtbank moet passeren.
   

 3. Duidelijke transparante pricing. Bij een succesvolle inning betaalt de debiteur alles en indien we niet kunnen innen weet je perfect op voorhand wat het je maximaal kost.
   

 4. Ons platform controleert real-time alle facturen. Zo weet je onmiddellijk of jouw dossier in aanmerking komt.
   

 5. Integraties met heel wat online spelers zodat je nog makkelijker een dossier kunt indienen.
   

 6. Duidelijke en transparante communicatie over de stand van je dossier. Heb je toch nog vragen, onze klantendienst staat steeds paraat om je verder te helpen.

Partnerships

Unpaid heeft zich voor zijn werking gebaseerd op de IOS procedure. Dit is een juridische procedure dat een aantal strak gedefinieerde stappen inhoudt. In ons standaardaanbod beperken wij ons tot deze stappen. 

Naast dit standaardaanbod krijgen wij ook de vraag naar partnerships. In dergelijke gevallen is het mogelijk om te gaan kijken naar specifieke flows of procedures om toe te voegen aan onze manier van werken. Uiteraard moeten wij er steeds voor zorgen dat dit geen impact heeft op de juridische procedure. Wil je graag een op maat gemaakte aanpak bespreken waarbij wij bijvoorbeeld, voor we de procedure effectief starten, eerst nog een brief of een minnelijke aanmaning sturen? Contacteer ons en we bekijken met plezier samen met jou de mogelijkheden.

Kosten

Wat kost Unpaid?

Eigenlijk kost dit alles jou niets, want alle kosten worden gerecupereerd op jouw klant. Je dient wel deze beperkte kosten voor te schieten.

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier (40 Euro excl. Btw), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van jouw vordering.

Het totaal van de voorschotten bedraagt:

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

187,54 €

125 – 369,99 €

223,56 €

370 – 619,99 €

259,74 €

620 – 1859,99 €

277,88 €

1860 – 3719,99 €

314,06 €

3720 – 12399,99 €

350,08 €

12400 – 37199,99 €

386,38 €

37200 - …

458,72 €

 

Naast de hoofdsom en de kosten die je integraal worden terugbetaald kan Unpaid nog eventuele interesten en schadebedingen innen bij jouw klant. Deze kunnen, afhankelijk van jouw factuurvoorwaarden, maximaal 10% van het totale factuurbedrag bedragen en zijn bedoeld om de werkingskosten van Unpaid te financieren.

Wie betaalt de eindafrekening?

Alle kosten van deze dienst (€40,00 excl. BTW) maar ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder proberen we te recupereren bij jouw klant.

Mijn advocaat vraagt € 150,00 per uur (excl. btw) voor een eerste gesprek. Waarom is Unpaid zo goedkoop?

Door volautomatisch te werken zijn wij er in geslaagd om de kostprijs voor onze dienstverlening erg laag te houden. Unpaid ontvangt naast de € 40 (exclusief BTW) ook de eventuele interesten en schadebedingen die kunnen gerecupereerd worden op de schuldenaar. Deze kunnen maximaal 10% van het factuurbedrag bedragen.

Kunnen er bijkomende kosten zijn?

Wanneer je een dossier bij ons indient, vragen wij je een voorschot. Hiermee betalen wij de gerechtsdeurwaarderkosten. Eens je dossier volledig is afgerond en de factuur geïnd, betalen we je dit voorschot integraal terug.

Bij Unpaid stellen we voor elk dossier dat we ontvangen alles in het werk om het tot een goed einde te brengen. Maar 100% succes kunnen we jammer genoeg niet garanderen. We werken nu eenmaal in een omgeving van wanbetalers. We zijn dan ook trots op onze succesratio van om en bij de 75%.

Is jouw dossier bij de 25% dossiers die we ondanks onze inspanningen niet kunnen regelen, dan kan er dus een kost zijn. Gelukkig krijg je bijna altijd een deel van het betaalde voorschot terug. Bovendien zullen we bovenop dit voorschot nooit bijkomende kosten aanrekenen zonder dat we dit vooraf met jou bespreken. Volstaat je voorschot niet, dan nemen wij de gemaakte bijkomende kosten op ons. Dat kunnen we wél 100% garanderen.

Hoe berekenen we de terugbetaling bij een niet-geregeld dossier?

 • Stopzetting in overleg met jou
  Tijdens het indienen van jouw dossier onderzoekt ons systeem gratis en automatisch de solvabiliteit van je klant. Omdat we niets aan het toeval willen overlaten, voert ook onze gerechtsdeurwaarder nog een solvabiliteitsonderzoek uit. Zo gaan we na of de solvabiliteit van jouw klant recent niet sterk is verslechterd.

  Schatten we, op basis hiervan, de kans groot in dat je klant niet zal kunnen betalen, dan bespreken we met jou of we verdergaan. Wil je dat niet, dan storten we jouw voorschot terug na aftrek van €90 (excl. btw) voor de dossierkosten en het solvabiliteitsonderzoek.

  Als er voor deze optie gekozen wordt ontvang je ook automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Met dit attest kan je eenvoudig de openstaande schuld uit je boeken halen en eventuele reeds betaalde BTW recupereren.
   
 • Stopzetting door betwisting van de factuur
  Nadat de gerechtsdeurwaarder een aanmaning aan je klant overhandigd heeft, kan die binnen een periode van 38 dagen nog steeds protest aantekenen. Voldoet dit protest bovendien aan de juiste vormvereisten? Dan wordt jouw factuur juridisch niet langer als onbetwist beschouwd en zijn we verplicht om de invorderingsprocedure stop te zetten. Onze cijfers zijn op dit vlak gunstig: we moeten maar 4 tot 5% van de dossiers om deze reden beëindigen.

  Ben jij in dat geval, dan storten we jouw voorschot terug na aftrek van de dossierkosten en de gemaakte gerechtsdeurwaarderkosten. Doorgaans krijg je ongeveer de helft van je voorschot terug. Al hangt het precieze bedrag af van het moment waarop de klant de factuur betwist. Deze kost kan je uiteraard meenemen in een procedure via de rechtbank mocht je besluiten daartoe over te gaan.
   
 • Stopzetting door faillissement van je klant
  Binnen de markt van slechte schulden kunnen we nooit volledig uitsluitsel geven wat de toekomst voor jouw klant zal brengen. Dankzij ons dubbel solvabiliteitsonderzoek komt het weinig voor dat een klant failliet gaat terwijl onze procedure loopt.

  Gaat jouw klant toch failliet nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft verkregen, dan is je voorschot meestal opgebruikt. Als de effectief gemaakte gerechtsdeurwaarderskosten toch lager zijn dan jouw voorschot, storten we jou uiteraard het resterende bedrag terug.
   

Kort samengevat: een niet-geregeld dossier (25% van de gevallen) kan je iets kosten, maar die kost ligt nooit hoger dan het voorschot dat je aan ons hebt betaald. Meestal zal je nog een deel van je voorschot terugkrijgen. We rekenen nooit bijkomende kosten aan bovenop het voorschot tenzij we daarvoor expliciet je toestemming hebben gevraagd.

Wat is inbegrepen in deze diensten?

Wij doen voor jou de wettelijk verplichte controles en sturen jouw dossier door naar de gerechtsdeurwaarder. Deze zal een kredietwaardigheidscontrole doen en indien deze positief is een aanmaning bezorgen aan jouw klant. Hij zal deze aanmaning persoonlijk aan jouw klant bezorgen. Bij gebreke aan reactie van jouw klant zal de gerechtsdeurwaarder een proces verbaal van niet betwisting opstellen en het nodige doen om een ‘vonnis’ te bekomen.

Indien je klant dan nog niet heeft betaald worden ook de nodige vervolgstappen (beslag, openbare verkoop…) gezet om je klant tot betaling te dwingen. Deze bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de bovenvermelde tarieven. Ze zullen eveneens in de mate van het mogelijke gerecupereerd worden op de schuldenaar. Mocht er een risico zijn op bijkomende kosten voor jou als klant, zullen wij je altijd op voorhand contacteren om hierover te overleggen. Je riskeert nooit bijkomende kosten zonder dat je hierover op de hoogte bent gebracht. Bovendien kan je, als er een risico is op bijkomende kosten, beslissen om het dossier stop te zetten.

Wat is niet inbegrepen?

Als de gerechtsdeurwaarder bijkomende uitvoeringskosten zou moeten maken, zijn deze kosten niet inbegrepen. Deze kosten worden pas gemaakt na overleg en uitdrukkelijk akkoord van jou. Deze kosten zullen eveneens in de mate van het mogelijke gerecupereerd worden op de schuldenaar. Het blijft de bedoeling dat jij op het einde van de rit de hoofdsom en alle kosten recupereert. Er kunnen nooit bijkomende kosten zijn zonder dat je over dit risico op de hoogte bent gebracht.

Wanneer kan ik Unpaid gebruiken?

Komt mijn factuur in aanmerking voor de Unpaid-procedure?

Om jouw onbetaalde facturen te innen via het Unpaid-platform zijn er een aantal voorwaarden waar je moet aan voldoen. Dit omdat de Unpaid-procedure is gebaseerd op de IOS-wetgeving, waarin er een aantal wettelijke voorwaarden zijn vastgelegd:

 1. Zowel jij als je schuldenaar moeten een geldig ondernemingsnummer hebben, waardoor enkel B2B-facturen in aanmerking komen. De schuldenaar kan bovendien enkel een Belgisch ondernemingsnummer hebben. Het systeem zal je vragen om de ondernemingsnummers op te geven. Op dat moment controleren wij onmiddellijk of alles in orde is.
   
 2. De schuldenaar heeft de factuur niet betwist. Van zodra de debiteur jouw factuur heeft aangevochten wordt de factuur als betwist beschouwd.
   
 3. De schuldenaar is niet failliet of zit niet in een gerechtelijke reorganisatie. De debiteur geniet met andere woorden niet van een bescherming tegen schuldeisers.
   
 4. De factuur mag niet verjaard zijn. Ken je de verjaringstermijnen niet? Geen probleem, ook dat controleert het systeem automatisch. Je kan dus perfect oudere onbetaalde facturen opgeven voor inning.

De grootte van het gefactureerde bedrag speelt geen enkele rol. Wij krijgen regelmatig dossiers waarvoor het geclaimde bedrag lager is dan € 50. Je hebt het tenslotte verdiend.

Waar kan ik Unpaid gebruiken?

Unpaid kan enkel gebruikt worden voor het innen van schulden van Belgische ondernemingen of particulieren. Het kan dus gebruikt worden door Belgische bedrijven die onbetaalde facturen in België hebben maar ook door buitenlandse bedrijven die schulden bij Belgische bedrijven of particulieren willen laten innen. Op dit moment kan dit voor bedrijven uit: Nederland, Het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië; Spanje en Oostenrijk.

Kan ik Unpaid ook gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland?

Neen, je kan Unpaid niet gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. De wetgeving waarop Unpaid zich baseert is Belgische wetgeving. Deze kan dus niet worden gebruikt tegen een onderneming in het buitenland. Met andere woorden, je kan Unpaid niet gebruiken ten aanzien van ondernemingen in het buitenland. Let wel, als het een buitenlandse onderneming betreft die ook een Belgisch BTW-nummer heeft zijn er wel mogelijkheden.

Welke facturen kan ik laten terugvorderen via Unpaid?

Je kan enkel onbetwiste facturen ten aanzien van ondernemingen innen met Unpaid. Facturen ten aanzien van particulieren of overheden kunnen niet geïnd worden via Unpaid.

Wat zijn onbetwiste facturen?

Dit zijn verstuurde facturen waartegen uw klant niet schriftelijk geprotesteerd heeft. Indien er wel protest geweest is en het protest werd aanvaard en rechtgezet via bv. een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur.

Wat indien mijn factuur wel is geprotesteerd?

Indien de factuur geheel is geprotesteerd kan je van Unpaid geen gebruik maken en moet je een advocaat raadplegen om tot invordering over te gaan via de rechtbank. Een rechter moet dan namelijk oordelen of het protest al dan niet gegrond is.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Indien jouw klant tegen een deel van de factuur heeft geprotesteerd en je hebt het protest aanvaard en rechtgezet via een creditnota dan kan het niet geprotesteerde deel beschouwd worden als een onbetwiste factuur. Stel, je hebt een factuur gestuurd van 1.500 euro. Na protest van de klant ga je akkoord met een verlaging van het bedrag naar € 1.000 en je verstuurt een creditnota voor € 500. Indien de klant het openstaand saldo van € 1.000 nog steeds niet betaalt dan kan je dit innen via Unpaid.be

Kan ik Unpaid gebruiken om oude onbetaalde facturen te innen?

Ja, wij kijken volautomatisch na of je jouw vordering nog kan innen. Het volstaat om de gegevens in te geven en ons systeem laat je onmiddellijk weten of de factuur nog niet verjaard is.

Kan ik Unpaid gebruiken ten aanzien van al mijn klanten?

Je kan de Unpaid-procedure enkel gebruiken voor facturen ten aanzien van ondernemingen.

Heb je onbetaalde facturen ten aanzien van particulieren of de overheid? Dan ga je best via een advocaat.

Klik hier om hierover vrijblijvend gecontacteerd te worden door een advocaat.

Wat indien ik contractueel geen interest of schadebeding heb voorzien?

Wij raden je aan om steeds goede factuurvoorwaarden te gebruiken. Indien jouw factuur geen voorwaarden bevat, dan kan je een beroep doen op de Wet ter bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties. Bij een onbetaalde en niet-geprotesteerde factuur heb je sowieso recht op een forfaitaire vergoeding van €40,00 bovenop de hoofdsom.

Kan ik achterstallige huur innen via Unpaid?

Ja, je kan Unpaid inschakelen om achterstallige betalingen af te dwingen van een huurder. De voorwaarden zijn identiek dezelfde als bij een andere onbetaalde factuur die je met de IOS-procedure invordert. Het moet gaan om een BTB-schuld (met andere woorden: zowel jij als je huurder hebben een ondernemingsnummer), er mag geen betwisting bestaan over de schuld en de huurder moet een Belgisch ondernemingsnummer hebben.

Is Unpaid ook nuttig voor kleine facturen van € 100,00 of minder?

Absoluut. Voor een factuur van minder dan € 100,00 kan je moeilijk een gerechtelijke procedure opstarten. Via deze procedure kan je toch snel en op kosten van jouw klant uw onbetaalde factuur incasseren.

Hoe werkt het?

Hoe verloopt de procedure?

 1. Na het ingegeven van jouw btw- of ondernemingsnummer vul je jouw gegevens in en die van je debiteur.
   
 2. Vervolgens upload je factuur (of facturen) en bijhorende documenten zoals je algemene voorwaarden (indien je die hebt) en de laatste aanmaningsbrief.
   
 3. Terwijl je dit doet controleren wij automatisch of er aan de wettelijke vereisten is voldaan. 
   
 4. Tot slot betaal je het voorschot. Dit voorschot dient om de kosten van de deurwaarder te betalen. We betalen het integraal terug eens we je dossier hebben geïnd.
   
 5. Binnen de vijf werkdagen gaat de deurwaarder naar jouw debiteur met een aanmaning tot betalen. Jouw debiteur heeft vanaf dan 38 dagen de tijd om te betalen. De IOS-procedure is nu van start gegaan.
   
 6. Betaalt de debiteur niet binnen de 38 dagen? Dan zet de deurwaarder de volgende stappen zoals beslag leggen en openbare verkoop. Gelukkig komt het in de praktijk vaak niet zover.

Ik heb veel onbetaalde facturen, hoe zit het dan?

Wat vervelend dat je te maken hebt met veel onbetaalde facturen. In dat geval neem je het beste contact met ons op. Samen kunnen we bespreken wat de beste manier van aanpak is. Wij hebben een speciale formule voor klanten met veel dossiers, zodat we je op de meest efficiënte en effectieve manier kunnen helpen. Je kunt ons bereiken op 09/396 34 00. Als je dat wenst, kun je ook direct een afspraak maken om één en ander te bespreken. 

Kan ik medewerkers aan mijn account toevoegen?

Wil je graag dat één of meerdere medewerkers dossiers kunnen indienen en opvolgen voor je bedrijf? Dat kan. Je kan onder een account meerdere personen en/of meerdere bedrijven hangen. Op deze manier kunnen jouw collega’s de dossiers eenvoudig opvolgen via hun eigen gebruikerstoegang wanneer je niet aan het werk bent. Bovendien kan je vanuit één centrale omgeving makkelijk al je dossiers voor je verschillende ondernemingen indienen, terwijl je maar één keer moet inloggen. Wil je graag gebruik maken van deze functionaliteiten? Contacteer ons dan even en wij doen onmiddellijk het nodige zodat je hiermee van start kan gaan.

Kan ik met mijn account dossiers voor verschillende bedrijven indienen?

Dat kan zeker. Het is mogelijk om onder één account zowel meerdere bedrijven als gebruikers te hangen. Op deze manier moet je maar één keer inloggen en kan je vanuit één centrale omgeving al je dossiers voor jouw verschillende ondernemingen indienen en in de gaten houden. Wanneer je even niet aan het werk bent, kunnen jouw collega’s de opvolging eenvoudig overnemen via hun eigen gebruikerstoegang. Wil je hier graag van gebruik maken? Contacteer ons even en we passen je account aan, zodat je snel en makkelijk bedrijven en/of gebruikers kan toevoegen.

Werkt Unpaid no cure no pay?

Neen, wij geloven niet in no cure no pay. Een goede service kan volgens ons niet gratis zijn. Daar komt nog eens bij dat wij invorderen via gerechtelijke weg. Voor dergelijke invordering is het verboden om op deze basis te werken.

Bij ons betaal je een voorschot dat wij op je klant verhalen. Bij betaling door je klant krijg je dus 100% van het geclaimde bedrag, 100% van het voorschot en bovendien nog eens de BTW op het schadebeding van maximaal 10%. Op die manier krijg je als alles goed loopt op het einde van de rit 100% van de hoofdsom, 21% van het schadebeding en alle voorgeschoten kosten terug!

Het kan echter in een zeer beperkt aantal gevallen zo zijn dat je een deel of het gehele voorschot niet kan recupereren. Dit gebeurt indien je debiteur in de loop van de procedure failliet of in gerechtelijke reorganisatie (de vroegere WCO) gaat. In die gevallen wordt de procedure automatisch stopgezet. Wij betalen het nog niet gebruikte deel van het voorschot terug. Het deel dat je als bedrijf kwijt bent kan je proberen recupereren als schuldeiser in het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie. Om deze situatie maximaal te vermijden doen wij aan de start van het traject een dubbel solvabiliteitsonderzoek. Hierdoor vermijden we dat bedrijven die in heel slechte papieren zitten toch in het proces terecht komen. Dit zorgt er ook voor dat onze klanten geen onnodige kosten maken.

Het voorschot dat je betaalt aan Unpaid dekt alle kosten tot en met het bekomen van de titel (vonnis).

Kosten voor de inbeslagname en een eventuele openbare verkoop zijn niet inbegrepen. Ook hier gaan wij deze kosten steeds verhalen op de debiteur. Wij monitoren op elk moment de solvabiliteit van de debiteurs. Indien wij denken dat er een grote kans is op bijkomende en niet-recupereerbare kosten dan zullen we je hiervoor contacteren. Je beslist dan zelf of je al dan niet verder wil gaan. Beslis je om verder te gaan dan recupereer je bij een succesvolle inning nog steeds alle kosten. Als de invordering toch niet zou lukken (debiteur gaat failliet of in WCO) kan het zijn dat wij deze bijkomende kosten op jou verhalen. Dit kan echter enkel indien we dit op voorhand duidelijk met jou hebben opgenomen. Het uitgangspunt is namelijk dat jij nooit bijkomende kosten kan hebben zonder dat wij jou hiervan uitdrukkelijk op de hoogte hebben gebracht. Op dat moment kan je ook steeds beslissen om de procedure stop te zetten. Door onze uitgebreide solvabiliteitscheck aan de start van elk dossier doet deze situatie zich gelukkig maar zelden voor.

Kan ik een claim op elk moment “On Hold” zetten?

Eens je een claim bij ons hebt ingediend geef je ons een mandaat om de IOS procedure te voeren. Dat wil zeggen dat je ons de opdracht geeft om binnen de krijtlijnen van de IOS procedure een oplossing te vinden voor jouw niet betaalde factuur of facturen. Dit doe je normaal nadat alle betalingstermijnen die je jouw klant hebt geboden voorbij zijn.

Van zodra je een claim hebt ingediend ondernemen wij een aantal stappen die strak op elkaar zijn afgestemd. Het on hold zetten van een claim voor het betekenen van de aanmaning tot betalen kan enkel in geval je alsnog een rechtstreekse betaling hebt ontvangen. Een belofte van betaling volstaat echter niet. Wij gaan ervan uit dat, eens je Unpaid gebruikt, de fase van “beloftes” voorbij is.

Wat gebeurt er als je beslist om het proces via Unpaid stop te zetten

Na het indienen van je claim gaan wij onmiddellijk aan de slag. Je claim wordt verwerkt en de gerechtsdeurwaarder start een solvabiliteitsonderzoek en begint met de voorbereiding van de aanmaning. We maken dus meteen een aantal kosten. Mocht je om een goede reden (je klant blijkt bijvoorbeeld toch betaald te hebben) de claim willen annuleren zullen wij, indien dit gebeurt binnen de 12 uur na het indienen van de claim, het volledige voorschot terugbetalen.

Indien je binnen de 48 uur na het indienen van de claim besluit om het dossier stop te zetten dan krijg je je voorschot terug mits aftrek van € 40 (excl. BTW) voor de dossierkosten en € 50 (excl. BTW) voor het solvabiliteitsonderzoek.

Indien je bericht krijgt van de gerechtsdeurwaarder dat de solvabiliteit twijfelachtig is en je besluit de claim stop te zetten dan betalen we eveneens het voorschot terug na aftrek van € 40 voor de dossierkost en € 50 voor het solvabiliteitsonderzoek. Op dat moment ontvang je ook automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Hiermee kan je de onbetaalde factuur uit je omzet halen en eventuele reeds betaalde BTW recupereren.

Eens de aanmaning betekend is, worden de zaken anders. Het is steeds de bedoeling dat de debiteur de volledige schuld, inclusief alle kosten betaalt aan de gerechtsdeurwaarder. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de debiteur de openstaande schuld rechtstreeks aan jou betaalt. In dat geval zullen de openstaande kosten nog steeds moeten worden voldaan. Hiervoor zendt de gerechtsdeurwaarder een kosteloze saldobrief aan de debiteur, en kan de uitvoering evenwel worden verdergezet. Indien je wenst af te sluiten, bestaan de kosten uit de door jou voorgeschoten bedragen en het schadebeding dat maximaal 10% van de hoofdsom bedraagt. De keuze om deze kosten al dan niet te laten vallen, is geheel aan jou. Dat houdt wel in dat je eventueel voorgeschoten kosten niet terugkrijgt en dat je het schadebeding dient te betalen.

Wie is de gerechtsdeurwaarder die voor mij zal werken?

Unpaid werkt voor jou samen met een netwerk van gerechtsdeurwaarders die jouw dossier het efficiëntst kunnen afhandelen. De keuze met welke deurwaarder we samenwerken wordt gemaakt op basis van de postcode van je debiteur. Op die manier zijn we zeker van een snelle behandeling van je dossier. Deze ervaren kantoren volgen al jouw zaken voor je op en hebben telkens een bijzonder goede reputatie binnen de sector.

Wat als mijn klant mij betaalt?

Hoera, je hebt al jouw geld én kosten terug. Het gebeurt soms dat de klant na het bezoek van de gerechtsdeurwaarder de hoofdsom rechtstreeks aan jou betaalt. Is dat het geval, verwittig dan zo snel mogelijk Unpaid of de gerechtsdeurwaarder. Laat weten hoeveel er juist werd betaald en op welke datum. Zo kunnen wij bekijken of de kosten en interesten ook werden betaald. Als dat niet het geval is zullen wij de procedure voor dat deel verder zetten.

Wat als mijn klant de aanmaning gemotiveerd betwist?

Je klant kan de factuur ook tijdens de procedure nog betwisten. Dat gebeurt zelden aangezien betwistingen meestal vroeger gebeuren. Eens de procedure is opgestart moet de betwisting gebeuren via een specifiek daarvoor voorzien formulier. Als je klant dat doet dan stopt de procedure via Unpaid. Een procedure via advocaat en rechtbank kan dan wel nog. Heb je geen advocaat? Dan kunnen we je eventueel verder helpen bij het vinden van een advocaat.

Bij een betwisting betalen wij het niet gebruikte deel van het voorschot terug. Dat deel kan je, bij een procedure voor de rechtbank toevoegen aan het dossier.

Welke termijn heeft mijn klant om de factuur te betwisten?

Voor je de procedure opstart kan je klant altijd op gelijk welk moment en op gelijk welke manier de factuur betwisten. Eens de Unpaid-procedure gestart is liggen de zaken anders. Je klant kan nog steeds betwisten maar hij moet hiervoor een specifiek formulier gebruiken. Betwistingen komen dan ook relatief weinig voor.

Als je klant in de eerste fase van de procedure niet betwist met het specifieke formulier en hij betaalt ook niet dan krijgen wij automatisch een uitvoerbare titel (vonnis). Tegen dit vonnis kan enkel nog geprotesteerd worden met een tegensprekelijk verzoekschrift. Dit is al een behoorlijk ingrijpende en complexe stap. Je kan er dus vanuit gaan dat de kans op betwisting na het bekomen van de titel quasi nihil is.

Wat als mijn klant betalingsfaciliteiten of een afbetalingsplan aanvraagt?

Je klant kan steeds een afbetalingsplan voorstellen. Indien wij, en de deurwaarder, dit een realistisch plan vinden zullen we jou vragen of je akkoord kan gaan met dit plan. Indien je akkoord gaat zullen wij het plan verder opvolgen.

 • Indien jouw klant deze faciliteiten naleeft, dan komt er een einde aan de procedure bij integrale betaling.
 • Indien jouw klant deze faciliteiten niet naleeft, dan loopt de procedure gewoon verder en dwingt de gerechtsdeurwaarder jouw klant tot betalen op basis van de uitvoerbare titel die hij verkrijgt bij niet-betaling. Dit doet hij door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld beslag nemen. De gerechtsdeurwaarder zal jou hiervoor rechtstreeks contacteren om jouw akkoord te bekomen en de kosten hiervan te bespreken.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder?

Na ontvangst van het dossier zal de gerechtsdeurwaarder in eerste instantie een creditwaardigheidscontrole doen. Mocht daaruit blijken dat de kans groot is dat jouw klant niet zal kunnen betalen zal hij je contacteren. Indien er zoals in de meeste gevallen geen probleem is gaat de gerechtsdeurwaarder binnen de 5 werkdagen naar jouw klant thuis om er een aanmaning tot betalen bezorgen. Daarop volgt een wettelijke termijn van één maand en 8 dagen waarbinnen jouw debiteur de kans krijgt om alsnog te betalen.

Volgt er in die periode geen betaling, dan kan de deurwaarder de invordering verder zetten en overgaan tot een beslag en de verkoop van goederen van jouw debiteur. Van zodra de procedure in die fase komt bestaat de kans op bijkomende kosten. Het betaalde voorschot dekt immers alle kosten tot aan het bekomen van de titel. Deze bijkomende kosten worden steeds op de debiteur verhaald.  Wij monitoren permanent de solvabiliteit van de debiteur. Indien we denken dat de kans op bijkomende kosten reëel is zullen wij jou altijd contacteren. Op dat moment heb je steeds de kans om de procedure zonder bijkomende kosten stop te zetten. Ons uitgangspunt is namelijk dat je nooit bijkomende kosten riskeert zonder dat wij jou hiervan uitdrukkelijk op de hoogte hebben gebracht. Aangezien wij aan de start van elke procedure een uitgebreide solvabiliteitscheck doen doet deze situatie zich gelukkig maar zelden voor.

Wat als mijn klant niet reageert op de aanmaning?

Indien de tegenpartij een onderneming is en niet reageert, dan kan de gerechtsdeurwaarder na een maand en 8 dagen een uitvoerbare titel bekomen en de schuldenaar dwingen tot betalen. Dit doet hij door maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld beslag leggen en in het uiterste geval zelfs over te gaan tot een openbare verkoop.

Indien de tegenpartij een particulier is en de termijn van 6 weken na het afleveren van de aanmaning verstreken is, kunnen wij helaas geen verdere stappen meer ondernemen. In dat geval kunnen wij wel alle stukken overmaken om je dossier te versterken bij de rechtbank.

Indien jullie mijn gegevens en bewijsstukken hebben, hoe gaat het dan verder?

Als aan de wettelijke vereisten voldaan is, dan maken wij het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. Wij werken samen met heel wat verschillende gerechtsdeurwaarders waar we strakke afspraken mee hebben. We maken je dossier steeds over naar een gerechtsdeurwaarder die we het meest geschikt achten om deze inning te doen. Hierbij kijken we onder andere naar het adres van je debiteur. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens jouw factuur voor je innen en de gerecupereerde hoofdsom plus de voorgeschoten kosten rechtstreeks naar jou doorstorten.

Ik heb mijn gegevens en de bewijsstukken doorgegeven, maar wat met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Alles wat je via Unpaid doorgeeft wordt via een beveiligde verbinding doorgestuurd. Alle informatie die je doorgeeft valt onder het beroepsgeheim van advocaten zodat je over een absolute waarborg beschikt aangaande de vertrouwelijkheid.

Samenwerking Unpaid, Legal Village en AXA Belgium

Wat biedt de samenwerking tussen Unpaid, Legal Village en AXA Belgium?

Als je bij Legal Village, het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium een contract Rechtsbijstand Business Pro hebt onderschreven of als je bij AXA Belgium een Talensia-verzekering als Starter hebt onderschreven dan dien je maar 50 % van het voorschot te betalen bij het indienen van een dossier. Let wel, de facturen mogen niet dateren van voor 2019.  Hoe krijg je deze korting? Ben je klant bij bij Legal Village dan kan je dit aangeven in een checkbox. Vervolgens zullen wij checken of je inderdaad een lopend contract hebt bij Legal Village. Ben je starter en heb je een Talensia-verzekering bij AXA Belgium zal je korting op je voorschot automatisch, aan de hand van je btw-nummer, worden toegekend. Het spreekt voor zich dat wij deze 50% zullen recupereren op jouw klant en dat je deze bij volledige betaling samen met hoofdsom zal terugkrijgen. Voor meer informatie over de samenwerking met AXA Belgium en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan: www.axa.be/starters-voordelen

 

Geldt de korting voor de volledige procedure?

Als Legal Village klant (Rechtsbijstand Business Pro) bent of Starter die een Talensia-verzekering bij AXA hebt onderschreven zal je totale kost nooit hoger zijn dan het betaalde voorschot. Het enige wat kan gebeuren is, dat de Deurwaarder na analyse van het dossier constateert dat de solvabiliteit erg slecht is en hij aangeeft dat de kans op oninbare kosten erg hoog is. Als jij, als klant dan opdracht geeft om het dossier toch verder te zetten dan zijn de bijkomende kosten voor jouw rekening indien we niet succesvol kunnen innen.

Wat als mijn debiteur de factuur protesteert?

Als je debiteur de factuur protesteert binnen de wettelijke termijn van één maand en 8 dagen na aanmaning, stopt de procedure via Unpaid. Je krijgt een factuur voor de werkelijk gemaakte kosten van de deurwaarder. Deze kosten kan je wel nog mee proberen te recupereren als je de invordering via de rechtbank wil verder zetten.

Je kan immers wel nog proberen om verder achter je geld aan te gaan, maar niet meer via Unpaid. Een rechter moet namelijk bekijken of het protest van je debiteur geldig is of niet. Als je besluit om door te gaan, moet je dus een advocaat inschakelen. Het advocatenkantoor De Groote – De Man, waarmee Unpaid samenwerkt, is hier een ervaren deskundige in.

Vrijblijvend gecontacteerd worden door een advocaat

Wat als mijn debiteur insolvabel is?

De eerste stap die de deurwaarder onderneemt is een solvabiliteitsonderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat je debiteur risico vertoont op insolvabiliteit, word je door de gerechtsdeurwaarder gecontacteerd. De keuze is dan aan jou om de procedure te beëindigen of door te zetten.

Als je besluit om de procedure op dat moment stop te zetten, krijg je het voorschot terug, na aftrek van gemaakte kosten voor het solvabiliteitsonderzoek (€ 50 excl. btw) en de dossierkosten (€ 40 excl. btw). Bovendien krijg je op dat moment automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Op die manier kan je de omzet uit je boeken halen en eventueel reeds betaalde BTW recupereren.

Indien je beslist om toch verder te gaan, en je debiteur gaat failliet of in gerechtelijke reorganisatie dan is het risico op bijkomende kosten voor jouw rekening.

Wat als mijn debiteur failliet verklaard wordt, of in WCO gaat, tijdens de procedure?

Als je debiteur tijdens de procedure failliet verklaard wordt, stopt de procedure via Unpaid automatisch. Wij gaan dan kijken wat de werkelijk gemaakte kosten waren. Zijn deze lager dan de betaalde 50% dan betalen we het verschil terug. Zijn deze hoger dan nemen wij deze op ons.

Wat als ik de procedure wil stopzetten?

Na het indienen van je claim gaan wij onmiddellijk aan de slag. Je claim wordt verwerkt en de gerechtsdeurwaarder start een solvabiliteitsonderzoek en begint met de voorbereiding van de aanmaning. We maken dus meteen een aantal kosten. Mocht je om een goede reden (je klant blijkt bijvoorbeeld toch betaald te hebben) de claim willen annuleren zullen wij, indien dit gebeurt binnen de 12 uur na het indienen van de claim, het volledige voorschot terugbetalen.

Indien je binnen de 72 uur na het indienen van de claim besluit om het dossier stop te zetten dan krijg je je voorschot terug mits aftrek van € 40 (excl. BTW) voor de dossierkosten en € 50 (excl. BTW) voor het solvabiliteitsonderzoek.

Krijg je bericht van de gerechtsdeurwaarder dat de solvabiliteit twijfelachtig is waardoor je besluit de claim stop te zetten? Dan betalen we eveneens het voorschot terug, na aftrek van € 40 voor de dossierkost en € 50 voor het solvabiliteitsonderzoek. Bovendien krijg je op dat moment automatisch en gratis een attest van oninbaarheid. Op die manier kan je de omzet uit je boeken halen en eventueel reeds betaalde BTW recupereren.

Eens de aanmaning betekend is, worden de zaken anders. Het is steeds de bedoeling dat de debiteur de volledige schuld betaalt aan de gerechtsdeurwaarder, inclusief alle gemaakte kosten. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat de debiteur de openstaande schuld rechtstreeks aan jou betaalt. In dat geval zullen de openstaande kosten echter nog steeds moeten worden voldaan. Hiervoor zendt de gerechtsdeurwaarder een kosteloze saldobrief aan de debiteur en wordt de uitvoering verdergezet. Indien je de procedure toch wenst stop te zetten bestaan de kosten uit verschillende elementen. Aan de ene kant de door jou voorgeschoten en reeds betaalde bedragen, aan de andere kant het schadebeding dat maximaal 10% van de hoofdsom bedraagt. Indien je zelf beslist om het dossier stop te zetten, zullen eventuele kosten die hoger waren dan de voorgeschoten 50% ook op jou verhaald worden. Het spreekt voor zich dat dit nooit kan oplopen tot meer dan de oorspronkelijke 100% van het voorschot. Uiteraard speelt dit alles enkel indien je er zelf voor kiest om de lopende claim stop te zetten na de aanmaning.

Buitenlandse bedrijven

Ik heb een klant buiten België die niet betaalt. Kunnen jullie mij daarbij helpen?

Ja, we kunnen je zeker helpen met klanten buiten België. Voor deze gevallen kunnen we echter niet de IOS-procedure hanteren aangezien dit Belgische wetgeving is die enkel in ons land kan worden afgedwongen.  

In plaats daarvan kunnen we de gerechtsdeurwaarder een aanmaning laten opmaken en versturen naar je buitenlandse klant. Dit kan de druk significant verhogen. Belangrijk om te weten is dat we dit enkel kunnen doen voor debiteuren binnen Europa. Voor debiteuren buiten Europa kunnen we deze dienst helaas niet aanbieden. Wil je een dergelijk dossier indienen? Dat kan hier. Wil je graag meer weten over deze aanpak? Klik dan hier.

Wat is de IOS-procedure?

De IOS-procedure is een nieuwe Belgische procedure die in het leven werd geroepen om betalingsachterstanden op een snellere manier weg te werken. Op deze manier kan je je onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen gaan invorderen zonder dat je hiervoor naar de rechtbank moet. Via de gerechtsdeurwaarder kan na 38 dagen een uitvoerbare titel bekomen worden, waarmee je achter je centen aan kan.

Kan ik als buitenlands bedrijf de IOS-procedure inschakelen tegen een Belgische klant?

Dit kan zeker en vast. Recent werden de databanken uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk gelijkgesteld met de Belgische KBO-databank. Indien je een onderneming bent afkomstig uit één van deze landen kan je nu dus ook gebruik maken van de Belgische IOS-procedure indien je klant in België gevestigd is.

Zijn er vereisten waaraan ik als buitenlandse onderneming moet voldoen?

Indien je als buitenlandse onderneming de IOS-procedure wil gebruiken, dien je allereerst een ondernemingsnummer te hebben dat werd geregistreerd in de ondernemingsdatabank van één van volgende landen:

 • Nederland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Luxemburg
 • Italië
 • Spanje
 • Oostenrijk

Vervolgens is het ook van belang dat jouw klant een Belgische professional is, met een eigen ondernemingsnummer dat werd geregistreerd in de Belgische KBO-databank.
De factuur in kwestie mag ook nog niet geprotesteerd geweest zijn door je klant.

Hoe verloopt de IOS-Procedure?

Reeds tijdens het indienen van je claim, gaan we aan de slag. We doen meteen een eerste oppervlakkige controle van de solvabiliteit, waardoor je meteen ook weet waar je voor staat.

Vervolgens wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder die verder in detail de solvabiliteit zal checken. Om te vermijden  dat er onnodige kosten zouden gemaakt worden.
Binnen 5 werkdagen, zal hij ook nog een aanmaning betekenen aan jouw klant en jouw hiervan een kopie bezorgen.

Na het betekenen van de aanmaning is er een wettelijk voorziene wachtperiode van 38 dagen. Hierin krijgt jouw klant de kans eventueel nog te betalen of alsnog te betwisten.

Indien jouw klant na de wachtperiode van 38 dagen nog niet betaald heeft of ook niet correct betwistte, kan de gerechtsdeurwaarder een proces verbaal opstellen.

Aan de hand van dit proces verbaal kan de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel bekomen, waarmee hij onder meer beslag kan leggen op de goederen van jouw klant.

Wat als mijn klant toch nog betwist?

Indien jouw klant tijdens deze 38 dagen toch nog betwist, dan zal deze procedure moeten worden afgesloten. Deze procedure kan immers enkel aangewend worden voor onbetwiste facturen.

Dit is echter nog niet het einde. Je kan nog steeds achter jouw centen met de traditionele procedure via de rechtbank.  De kosten die voor deze procedure reeds werden gemaakt kunnen daar ook in worden opgenomen.

Wat kost het?

Net zoals bij een Belgische onderneming, kost dit jou eigenlijk niets. Aangezien we steeds alle kosten recupereren op je klant, dien je enkel de te maken kosten voor te schieten.  

De kostprijs van deze dienst is opgesplitst in twee soorten kosten. Enerzijds de kosten van de controle door de advocaat van de geldigheid van uw dossier € 40 (excl. BTW), anderzijds de kost van de gerechtsdeurwaarder om ter plekke te gaan en een proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze laatste kost hangt af van de waarde van jouw vordering.

Het totaal van de voorschotten bedraagt:
 

Waarde van dossier Kostprijs excl. btw

0 – 124,99 €

187,54 €

125 – 369,99 €

223,56 €

370 – 619,99 €

259,74 €

620 – 1859,99 €

277,88 €

1860 – 3719,99 €

314,06 €

3720 – 12399,99 €

350,08 €

12400 – 37199,99 €

386,38 €

37200 - …

458,72 €

 

Naast de hoofdsom en de kosten die je integraal worden terugbetaald kan Unpaid nog eventuele interesten en schadebedingen innen bij jouw klant. Deze kunnen, afhankelijk van jouw factuurvoorwaarden, maximaal 10% van het totale factuurbedrag bedragen en zijn bedoeld om de werkingskosten van Unpaid te financieren.

Veelgestelde vragen over Unpaid

Je gemoedsrust start hier en nu!

Vul je ondernemingsnummer in en laat ons je onbetaalde factuur innen.