Ambtshalve doorhaling van een onderneming in België: wanneer gebeurt dat?

Recent voegde de Belgische overheid twee nieuwe gronden toe voor de ambtshalve doorhaling van een vennootschap. Maar wat houdt een ambtshalve doorhaling – of schrapping – juist in, wat zijn de (nieuwe) wettelijke gronden hiervoor en welke gevolgen heeft dit? Je leest het in dit artikel én komt te weten wanneer een ambtshalve doorhaling ingetrokken kan worden.

Wanneer ambtshalve doorhaling in België

Wat is de ambtshalve doorhaling van een vennootschap?

‘Doorhalen’ betekent volgens Van Dale ‘schrappen’, en zo kan je ook een ambtshalve doorhaling interpreteren. Een ambtshalve doorhaling van een vennootschap is een administratieve handeling die tot gevolg heeft dat de vennootschap niet langer als actief beschouwd wordt.

Met een ambtshalve doorhaling heeft de overheid als doel ‘slapende’ vennootschappen te elimineren. Door in de wetgeving meer redenen op te nemen om een onderneming te schrappen ontmoedigt ze inactiviteit.

 

Om welke redenen wordt je onderneming ambtshalve doorgehaald?

Tot voor kort waren er in België vijf redenen (gronden) om ambtshalve geschrapt te worden.

 

 1. Overlijden van de oprichter: wanneer de oprichter van een onderneming (natuurlijke persoon) minstens zes maanden geleden overleden is, volgens de gegevens van het rijksregister.
 2. Afsluiting van vereffening: wanneer de vereffening van een rechtspersoon drie maanden geleden afgesloten werd.
 3. Sluiting van faillissement: wanneer de beslissing tot sluiting van het faillissement van een rechtspersoon drie maanden geleden genomen werd.
 4. Niet neerleggen van jaarrekeningen: als een vennootschap drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neergelegd heeft.
 5. Uitzonderlijke orde (cumulatief):
  • De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en heeft er een actieve status, maar heeft minstens drie jaar geen actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden.
  • De onderneming heeft zeven jaar geen enkele wijziging uitgevoerd aan haar gegevens in de KBO.
  • De onderneming heeft sinds zeven jaar niks anders in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dan haar jaarrekeningen.

 

Twee nieuwe gronden voor ambtshalve doorhaling

Recent voegde de wetgever twee nieuwe redenen toe om een onderneming ambtshalve door te halen:

 

 1. 3 maanden na fusie of overname: wanneer een vennootschap die bij een fusie of overname betrokken is, niet binnen de 3 maanden voldoet aan bepaalde vereisten kan ze ambtshalve doorgehaald worden.
 2. Niet navolgen van UBO-verplichtingen (UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner' of ‘uiteindelijk begunstigde’): wanneer een vennootschap de verplichtingen over het identificeren en rapporteren van haar uiteindelijke begunstigden niet naleeft, kan dit leiden tot een ambtshalve doorhaling. Deze verplichtingen omvatten onder meer dat de vennootschap de personen moet identificeren die haar uiteindelijk controleren en dat ze accurate en actuele informatie over hen moet bijhouden.

 

Wat zijn de gevolgen van ambtshalve doorhaling?

Wanneer je onderneming ambtshalve doorgehaald is, kan ze niet langer rechtsgeldig handelen. Ze kan dan bijvoorbeeld geen contracten meer sluiten of financiële transacties verrichten. De vennootschap wordt niet ontbonden, maar haar rechtsbevoegdheid wordt opgeschort.

Deze schrapping wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waardoor anderen geïnformeerd worden over de situatie. Bovendien worden alle rechtsvorderingen van je geschrapte onderneming onontvankelijk. Dat wil zeggen dat je zelf geen juridische inningsprocedures meer kan starten om je onbetaalde facturen te innen.

 

Kan een ambtshalve doorhaling nog ingetrokken worden?

Ja, onder bepaalde omstandigheden gebeurt dat. Bijvoorbeeld als je kan aantonen dat de gronden voor de doorhaling van je vennootschap niet juist waren of als je om een geldige reden bepaalde verplichtingen niet kon nakomen. Let op: dit hangt af van de situatie en de specifieke wet- en regelgeving waaronder je vennootschap valt.

Samengevat: een ambtshalve doorhaling van je vennootschap is ernstig en kan je overkomen als je niet voldoet aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Wees je dus bewust van deze verplichtingen en leef ze strikt na. Zo voorkom je juridische complicaties.

Unpaid informeert je graag over je rechten en plichten als ondernemer. Zit je met een vraag, dan is de kans groot dat je in ons Kenniscentrum het antwoord vindt.

 

Toch nog onduidelijkheden? Contacteer ons vrijblijvend.