Wat is het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden (CROS) en waarvoor dient het?

Om de procedure inzake de inning onbetwiste schuldvorderingen te ondersteunen, werd er een Centraal Register gecreëerd, afgekort als de ‘CROS-applicatie’. Aangezien de hele administratieve en buitengerechtelijke procedure gebeurt via een informatica-systeem, is het Centraal Register onmisbaar. Het is een Belgische databank dat de gegevens van de onbetwiste schuldvorderingen verzamelt van ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen die ingeschreven staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wat is het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden

Wat is het doel van het CROS?

De IOS-procedure staat voor de invordering van onbetwiste geldschulden en trad in 2016 in werking. Het is een procedure die op dit moment enkel toepasbaar is op B2B-relaties – tussen ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en handelaars – kortom: diegenen die ingeschreven staan in het KBO.

Kort nadien werd het Centraal Register opgericht met als doelstelling om de gegevens van de verschillende ondernemingen en de informatie over onbetaalde facturen toegankelijker te maken voor diegenen die er toegang toe hebben, namelijk gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Samengevat, het doel van het Centraal Register loopt parallel met het doel van de IOS-procedure: justitie sneller, efficiënter en transparanter maken.

 

Wie heeft toegang tot het CROS?

Het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden (CROS) is geen publiek toegankelijk register waar eenieder in België informatie kan opvragen. Enkel de gerechtsdeurwaarders en de advocaten in België hebben toegang tot het CROS-platform. De toegang werd uitsluitend aan hen verleend aangezien zij deze informatie nodig hebben om de stand van dossiers nauwkeurig op te volgen.

De gerechtsdeurwaarders die voor Unpaid optreden, gebruiken het CROS-platform eveneens. Heb je al een betalingsherinnering of zelfs een ingebrekestelling verstuurd, maar staat de factuur nog open en schakel je Unpaid in? Dan openen onze gerechtsdeurwaarders een dossier op het CROS-platform om de openstaande schuldvordering verder te kunnen invorderen.

 

Welke informatie staat in het CROS?

Het Centraal Register voor Onbetwiste Schulden (CROS) in België bevat de gegevens over onbetwiste schulden, algemene voorwaarden en de stand van het dossier die ontstaan zijn uit handelstransacties.

Op het CROS-platform staat voor elke schuldvordering volgende informatie vermeld:

  1. Identificatiegegevens van de schuldeiser en de schuldenaar: de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de betrokken partijen.
  2. Het bedrag van de schuld: het totale bedrag dat de schuldenaar nog moet betalen aan de schuldeiser.
  3. Het verzoek tot betaling of de aanmaning: de eerste stap van de IOS - procedure waarbij de gerechtsdeurwaarder een aanmaning betekent aan de schuldenaar.
  4. Proces-verbaal van niet-betwisting: indien er na een termijn van 1 maand en 8 dagen geen reactie komt van de schuldenaar en de onbetaalde schuldvordering(en) word(en) niet betwist, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op van niet-betwisting.
  5. De uitvoerbare titel: nadat het proces-verbaal van niet-betwisting wordt gecontroleerd door de ‘administratieve’ rechter, wordt er een uitvoerbare titel ter beschikking gesteld op het platform. Daarmee kan de gerechtsdeurwaarder het verschuldigde bedrag verder innen en eventueel verdere stappen nemen tot uitvoering.

Het CROS bevat noch informatie over schulden die wel betwist worden noch over schulden uit andere transacties dan die tussen ondernemingen, zelfstandigen of vrije beroepen.

 

Heeft een klant nog een openstaande, onbetwiste schuld bij jou? Wacht dan niet langer en start de procedure voor de Inning van Onbetwiste Schulden (IOS-procedure).

Met Unpaid doe je dat snel en gemakkelijk, volledig online:

Klaar om jouw onbetaalde facturen te innen?

Vul je gegevens in om te starten.

 

Dit artikel werd geschreven i.s.m. Gerechtsdeurwaarderskantoor Jennes-Behaeghel-De Neef.